Danh sách bài
Câu hỏi thường gặp

Chứng nhận

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể nhận được chứng chỉ nếu thực hiện các bài tập được yêu cầu và/hoặc trả lời đúng ít nhất 80% số câu hỏi trong bài kiểm tra. Chứng chỉ được cung cấp dưới dạng điện tử qua email mà bạn đăng ký.

Certificate

LƯU TRỮ NGHỆ THUẬT TRONG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ

LƯU TRỮ NGHỆ THUẬT TRONG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ

Thời gian: 0 bài học - 120 phút

Chuyên gia: NATALIA KRAEVSKAIA

Thông qua những bài học trong khóa học này, chúng ta sẽ thảo luận về các kho lưu trữ nghệ thuật trong thời đại kỹ thuật số. Mục đích chính của khóa học nhằm cung cấp các thông tin cụ thể về các kho lữu trữ nghệ thuật kỹ thuật số, nhấn mạnh sự cấp bách của công tác lưu trữ nghệ thuật đương đại Việt Nam và đưa ra các phương thức và mô hình lưu trữ nghệ thuật kỹ thuật số tại Việt Nam trong tương lai.

Bắt đầu 1/7/2021 tất cả các khóa học trên website: https://creativehubs.vn/ sẽ được chuyển tới hệ thống học tập trực tuyến lms.cunghoc.edu.vn

 

Bắt đầu học