Guide

Title Time Download
Workshop 2: Inclusive Arts 10/27/2019 pptx
Workshop 3: Art and Cultural Skills 10/27/2019 pptx
Creative hub toolkit 10/27/2019 pdf
Mapping Creative Hubs in Vietnam 2018 by Truong Uyen Ly 10/27/2019 pdf
Applying for exhibition, film, performance license, please find the link below: 10/27/2019 pdf
Hiệp định giữa CHXHCN Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại 04/14/2021 pdf
Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ về Bảo hộ SHTT và hợp tác trong lĩnh vực SHTT 04/14/2021 pdf
Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả 04/14/2021 pdf
Hiệp định về các vấn đề liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) 04/14/2021 pdf
Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật 04/14/2021 pdf
Become part of the largest
creative community in Vietnam
Register now