vị trí tuyển dụng

Chương trình art OMI mở đơn

Địa điểm
Hà Nội
Loại công việc
Residency
Thời hạn
02/12/2020

Mô tả công việc

Nghệ thuật thị giác
2020 Open Call for Applications: August 15 - October 15, 2019 
2020 Residency Dates: June 18 - July 14, 2020 
Kiến trúc
2020 Open Call for Applications: September 20 - October 20, 2019
2020 Residency Dates: February 20 - March 9, 2020
Nhảy múa/sân khấu
2020 Open Call for Applications: November 1, 2019 - January 2, 2020
2020 Residency Dates: July 20 - August 10, 2020
Âm nhạc
2020 Open Call for Applications: November 1, 2019 - January 2, 2020
2020 Residency Dates: August 13 - 30, 2019
Viết/ Văn học
2020 Open Call for Applications: August 15 - October 15, 2019
2020 Residency Dates: Spring, March 20 - June 5, 2020 / Fall, September 4 - November 6, 2020

Địa điểm
Hà Nội
Loại công việc
Residency
Thời hạn
02/12/2020
Trở thành một phần của cộng đồng sáng tạo lớn nhất tại Việt Nam
Đăng ký