Chính sách bảo mật

VICHI mong muốn sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho các hoạt động và chương trình mà VICHI đang triển khai với mục đích phi thương mại. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi đến bạn những thông tin liên quan đến các chương trình do VICHI triển khai. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn cho những mục đích chính đáng. Tuy nhiên, bạn có thể lựa chọn không tham gia bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chị email: Hello@vichi.org .
VICHI tuân thủ những quy định liên quan đến bảo mật dữ liệu. Anh/Chị có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp những thông tin của Anh/Chị mà chúng tôi thu thập và lưu giữ, đồng thời cũng có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa các thông tin chưa chính xác. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với văn phòng chúng tôi theo địa chỉ Hello@vichi.org. Chúng tôi sẽ lưu thông tin của Anh/Chị theo đúng chính sách lưu thông tin của tổ chức kể từ thời điểm thu thập thông tin.


Trở thành một phần của cộng đồng sáng tạo lớn nhất tại Việt Nam
Đăng ký